حکم درمورد صلاحیت شماره ۵ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۰
شماره رای ۵-۱۴۰ دیوان عمومی
شماره سند ۱۰۳
توضیح حکم درمورد صلاحیت
تاریخ ثبت 03/04/1983
خواهان تی.سی.اس.بی اینکورپوریتد
خوانده ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران گونار لاگرگرن،پی‌یر بله، نیلس منگارد، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمان،شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C140 Doc 103
Case No: ۱۴۰