حکم درمورد صلاحیت شماره ۱۱ (۹ دی ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۱۱-۳۹-۲ ال.تی.آی
شماره سند ۸۳
توضیح حکم درمورد صلاحیت
تاریخ ثبت 30/12/1981
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی، ایران
خوانده جمهوری اسلامی ایران و ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌ جورج اچ. آلدریچ
C39 Doc 83
Case No: ۳۹