حکم داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۸۲ (۲۹ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۸۹
شماره رای ۸۲-۴۸۹-۳
شماره سند ۲۹
توضیح حکم داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/10/1983
خواهان ویلیام اچ. رورر اینکورپوریتد
خوانده شرکت سهامی طوبی با مسئولیت محدود و جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C489 Doc 29
Case No: ۴۸۹