حکم داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۸۵ (۲۷ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۴۱
شماره رای ۸۵-۴۴۱-۲
شماره سند ۴۷
توضیح حکم داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/11/1983
خواهان ری-او-واک اینترنشنال کورپوریشن، ری-او-واک کورپوریشن، ایشین سیکیوریتیز کورپوریشن، و گراهام اوورسیز لیمیتد
خوانده شرکت الکتریک استورج باطری ایران (قوه پارس)، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C441 Doc 47
Case No: ۴۴۱