حکم داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۳ (۲۱ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۷۹
شماره رای ۶۳-۲۷۹-۱
شماره سند ۴۱
توضیح حکم داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/08/1983
خواهان ای.بی.اس. ورلد واید-تکنیکال سرویسز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت بین المللی مهندسی ایران، شرکت ملی فولاد ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C279 Doc 41
Case No: ۲۷۹