حکم جزیی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۴۸ (۲۳ آذر ۱۳۶۳))

شماره پرونده ۱۲۰
شماره رای ۱۳۰-۱۴۸-شعبه ویژه
شماره سند ۲۰۷
توضیح حکم جزیی بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/12/1984
خواهان شیکاگو بریج اند آیرن کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت شیمیایی رازی (سابقاْ شرکت شیمیایی شاهپور)، شرکت پتروشیمی ایران-ژاپن، شرکت نفت لاوان، شرکت نفت ایران-پان آمریکن، شرکت ایران کاربن، شرکت مهندسی نورم، شرکت فاربال، شرکت خدمات نفت ایران، بانک ملت ( سابقاْ بانک تجارت خارجی ایران)، بانک صادرات، شرکت ملی گاز ایران، شرکت تصفیه گاز مایع کنگان
شعبه شعبه ویژه
داوران گونار لاگرگرن، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C130 Doc 207
Case No: ۱۲۰