حکم جزیی شماره ۳۲۹ (۲ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۲۷
شماره رای ۳۲۹-۲۲۷-۳
شماره سند ۱۳۹
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 22/01/1988
خواهان ایستمن کداک کامپنی، ایستمن کداک اینترشنال سیلز کامپنی، و کداک (نیرایست) اینک
خوانده دولت ایران، شرکت خدمات فتوگرافی رنگیران (سهامی خاص)، بانک ملی، بانک سپه، بانک تجارت، و بانک مرکزی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C227 Doc 139 FA
Case No: ۲۲۷