حکم جزیی شماره ۳۱۱ (۲۸ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۷۴
شماره رای ۳۱۱-۷۴-۳
شماره سند ۳۱۵
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 20/10/1987
خواهان موبیل اویل ایران اینکوپوریتد و موبیل سیلز اند ساپلای کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C74 Doc 315
Case No: ۷۴