حکم جزیی شماره ۳۱۱ (۲۸ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۵۰
شماره رای ۳۱۱-۱۵۰-۳
شماره سند ۳۰۸
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 20/10/1987
خواهان اگزان کورپوریشن و اسو تریدینگ کامپانی آو ایران
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C150 Doc 308 FA
Case No: ۱۵۰