حکم جزیی شماره ۳۱۱ (۲۸ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۸۱
شماره رای ۳۱۱-۸۱-۳
شماره سند ۳۰۸
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 20/10/1987
خواهان آرکو ایران، اینکورپوریتد و آترکو، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C81 Doc 308 FA
Case No: ۸۱