حکم جزیی شماره ۳۱۱ (۲۸ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۷۶
شماره رای ۳۱۱-۷۶-۳
شماره سند ۳۰۸
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 20/10/1987
خواهان سان هاسینتو ایسترن کورپوریشن و سان هاسینتو سرویس کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C76 Doc 308 FA
Case No: ۷۶