حکم جزیی شماره ۲۷ (۱۳ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۸۴
شماره رای ۲۷-۸۴-۳
شماره سند ۸۷
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 04/03/1983
خواهان آلتراسیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ایز ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، جهانگیر ثانی
C84 Doc 87 FA
Case No: ۸۴