حکم جزیی شماره ۱۴۵ (۱۶ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۵
شماره رای ۱۴۵-۳۵-۳
شماره سند ۲۵۳
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 07/12/1984
خواهان آر. جی. رینولدز توباکو کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت دخانیات ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C35 Doc 253 FA
Case No: ۳۵