حکم جزیی شماره ۱۴۴ (۱۵ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۸۰
شماره رای ۱۴۴-۱۸۰-۳
شماره سند ۲۱۵
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 09/12/1984
خواهان هانیشفگر کورپوریشن
خوانده وزارت راه و ترابری، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، ماشین سازی اراک، ماشین سازی پارس
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C180 Doc 215 FA
Case No: ۱۸۰