حکم جزیی براساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۰۱ (۲۲ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۶۶
شماره رای ۱۰۱-۶۶-۱
شماره سند ۸۷
توضیح حکم جزیی براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/01/1984
خواهان استنویک کورپوریشن و استنویک اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی، نیرویی دریایی ایران، نیروی هوایی ایران، بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C66 Doc 87 FA
Case No: ۶۶