حکم جزیی شماره ۲۸۹ (۹ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۳
شماره رای ۲۸۹-۹۳-۱
شماره سند ۲۳۷
توضیح حکم جزيي
تاریخ ثبت 29/01/1987
خواهان فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C93 Doc 237 FA
Case No: ۹۳