حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین (۳ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۸۹
شماره رای ۲۷۰-۳۸۹-۲
شماره سند ۲۹۰
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/11/1986
خواهان وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ارج، هواپیمائی ملی ایران، شرکت شیمیائی رازی همچنین معروف به شرکت شاهپور با مسئولیت محدود، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C389 Doc 290FA
Case No: ۳۸۹