حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۴۲ (۳ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۲۹
شماره رای ۲۴۲-۸۲۹-۱
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/07/1986
خواهان لاکهید کورپوریشن
خوانده دولت ایران، سازمان صنایع نظامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، وزارت جنگ ایران، نیروی هوائی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، محسن مصطفوی
C829 Doc 114
Case No: ۸۲۹