حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۸۳ (۱۳ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۶۶
شماره رای ۸۳-۶۶-۱
شماره سند ۷۲
توضیح حکم جزئی بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 04/11/1983
خواهان استانویک کورپوریشن و استانویک اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی، نیرویی دریایی ایران، نیروی هوایی ایران، بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C66 Doc 72 FA
Case No: ۶۶