حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۱ (۱۱ خرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۲۶۰
شماره رای ۴۲۲-۲۶۰-۲
شماره سند ۲۸۳
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 01/06/1989
خواهان سی کو، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان گوشت کشور، ایران اکسپرس لاینز (خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس)، شرکت استارلین ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، اسدالله نوری
C260 Doc 283
Case No: ۲۶۰