حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۹۶ (۵ اسفند ۱۳۷۸)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۵۹۶-۴۸۵-۱
شماره سند ۲۱۵
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/02/2000
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، چارلز تی. دانکن
C485 Doc 215fa
Case No: ۴۸۵