حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۵۳
شماره رای ۲۲۶-۳۵۳-۲
شماره سند ۳۱۲
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/04/1986
خواهان اف ام سی کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی، شرکت سهامی دشت مرغاب، شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران (سهامی خاص)، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران، سازمان شاهنشاهی، شرکت پلی اکریل ایران، شرکت ساختمانی ست، هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران، شرکت گرمسیر، شرکت تولید و بازاریابی مرغ پردیس
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C353 Doc 312
Case No: ۲۵۳