حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۶۰ (۲ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۲۳
شماره رای ۴۲۳-۱۶۰-شعبه ویژه
شماره سند ۱۴۹
توضیح حکم جزئی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1985
خواهان مینه سوتا ماینینگ اند منیو فکچرینگ کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بهداری، داروپخش، وزارت دفاع و نیروی دریائی ایران
شعبه ويژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C423 doc 149 FA
Case No: ۴۲۳