حکم جزئی (قسمتی) بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۴ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۸۰۸
شماره رای ۲۴-۸۰۸-۳
شماره سند ۳۷
توضیح حکم جزئی (قسمتی) بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان ای. آر. اسکوشیب اند سانزاینکورپوریتد، ارسانا اینکورپوریتد، رناسا اینکورپوریتد و اسکوئیپ منیوفکچرینگ اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداری و بهزیستی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت سهامی خاص اسکوئیب ایران (اکنون مشهور به شرکت سهامی خاص جابرین حیان)
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C808 Doc 37
Case No: ۸۰۸