حکم جزئی شماره ۵۴۳ (۱ بهمن ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۳۵۶
شماره رای ۵۴۳-۳۵۶-۱
شماره سند ۹۴
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 21/01/1993
خواهان جون وارد ملک زاده، سونیا ملک زاده، علیرضا ملک زاده
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C356 Doc 94 FA
Case No: ۳۵۶