حکم جزئی شماره ۵۳۳ (۱۰ تیر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۷۴
شماره رای ۵۳۳-۲۷۴-۱
شماره سند ۸۰
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 01/07/1992
خواهان بتی لورا منعمی، اصالتاً و وکالتاً از طرف فرزندان خود، کامران میچل منعمی، سارا گلوری منعمی و دانا پال منعمی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C274 Doc 80
Case No: ۲۷۴