حکم جزئی شماره ۵۰۶ (۲۹ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۰۸
شماره رای ۵۰۶-۳۰۸-۲
شماره سند ۴۶۳
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 18/02/1991
خواهان کامباسچن انجینیرینگ، اینکورپوریتد، وتکو، اینکورپوریتد، ناتکو یو.کی. لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت صنایع فولاد ایران، ماشین سازی پارس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک تجارت خارجی ایران، بانک بازرگانی، شرکت توانیر، بانک مرکزی، ماشین سازی اراک، شرکت مهندسین مشاور کرست ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C308 Doc 463 FA
Case No: ۳۰۸