حکم جزئی شماره ۴۹۷ (۲۴ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۱۹
شماره رای ۴۹۷-۳۱۹-۱
شماره سند ۶۰
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 15/11/1990
خواهان هوشنگ و کاترین اعتضادی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C319 DOC 60
Case No: ۳۱۹