حکم جزئی شماره ۴۸۷ (۲۲ تیر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴
شماره رای ۴۸۷-۴-۳
شماره سند ۸۳
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 13/07/1990
خواهان رضا نمازی و لوزبلن نمازی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C4 Doc 83 FA
Case No: ۴