حکم جزئی شماره ۴۵ (۸ مرداد ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۰
شماره رای ۴۵-۳۰-۳
شماره سند ۴۵
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 30/07/1982
خواهان گرانایت استیت ماشین کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک صادرات ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C30 Doc 45 FA
Case No: ۳۰