حکم جزئی شماره ۴۱۲ (۳ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۵۶
شماره رای ۴۱۲-۲۵۶-۲
شماره سند ۶۶
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 22/02/1989
خواهان آگوست فردریک بندیکس جونیر و هما دیبا بندیکس
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C256 Doc 66
Case No: ۲۵۶