حکم جزئی شماره ۳۷۷ (۲۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۶۱
شماره رای ۳۷۷-۲۶۱-۳
شماره سند ۱۹۱
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 19/10/1988
خواهان آوکو کورپوریشن
خوانده صنایع هواپیمایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران(پنها)، شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C261 Doc 191 FA
Case No: ۲۶۱