حکم جزئی شماره ۳۲۹ (۲ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۲۳۸۴
شماره رای ۳۲۹-۱۲۳۸۴-۳
شماره سند ۳۹
توضیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 22/01/1988
خواهان ایستمن کداک اینترشنال کپیتال کامپنی، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C12384 Doc 39 FA
Case No: ۱۲۳۸۴