حکم جزئی شماره ۳۲۴ (۱۱ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۱۹۹
شماره رای ۳۲۴-۱۰۱۹۹-۱
شماره سند ۱۳۹
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 02/11/1987
خواهان کنت پی. ییگر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C10199 Doc 139
Case No: ۱۰۱۹۹