حکم جزئی شماره ۳۲۳ (۱۱ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۰۹
شماره رای ۳۲۳-۴۰۹-۱
شماره سند ۱۸۴
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 02/11/1987
خواهان هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز، اینک.
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C409 Doc 181 FA
Case No: ۴۰۹