حکم جزئی شماره ۱۸۶ (۲۱ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۰۲
شماره رای ۱۸۶-۳۰۲-۳
شماره سند ۲۲۱
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 12/12/1985
خواهان اینترنشنال تکنیکال پراداکتس کورپوریشن و شرکت فرعی تماماً متعلق به آن، آی تی پی اکسپورت کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و سازمان های تابعه ی آن نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، و وزارت دفاع ملی، وکالتاً از جانب سازمان هواپیمائی کشوری
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C302 Doc 221 FA
Case No: ۳۰۲