حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۶ (۲۱ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۸۸
شماره رای ۹۶-۴۸۸-۱
شماره سند ۵۸
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/01/1984
خواهان پان امریکن ورلدارویز اینکورپوریتد، و پان امریکن ورلدسرویسز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C488 Doc 58
Case No: ۴۸۸