حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۴ (۲۸ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۸۸
شماره رای ۹۴-۳۸۸-۱
شماره سند ۱۳۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/12/1983
خواهان ای-سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C388 Doc 131
Case No: ۳۸۸