حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۷۶ (۱۷ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۴۳
شماره رای ۷۶-۲۴۳-۱
شماره سند ۷۳
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 06/09/1983
خواهان ادونس کامپیوتر تکنیکس کورپوریشن و اینتر-اکت کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، اینفورمیشن سیستمز ایران ("ایز ایران")، نیروی هوائی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C243 doc 73
Case No: ۲۴۳