حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۴ (۲۱ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۸۰۷
شماره رای ۶۴-۸۰۷-۱
شماره سند ۳۵
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/08/1983
خواهان پراکتر اند گمبل کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت بین المللی محصولات پارس با مسئولیت محدود، شرکت روغن نباتی پارس، و بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C807 Doc 35
Case No: ۸۰۷