حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۶۲ (۱۷ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۸۲
شماره رای ۶۲-۴۸۲-۲
شماره سند ۳۴
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/08/1983
خواهان تیمبر پرچس کامپنی
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، جرج اچ. آلدریچ، شفیع شفیعی
C482 Doc 34
Case No: ۴۸۲