حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۸ (۲۳ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۴۹
شماره رای ۵۸-۴۴۹-۳
شماره سند ۳۲
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/07/1983
خواهان نشنال ارموتیو کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران و صنایع هواپیمائی ایران
شعبه سه
داوران جورج اچ. آلدریچ، شفیع شفیعی، پیر بله
C449 Doc 32
Case No: ۴۴۹