حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۴ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۸۷
شماره رای ۵۴-۳۸۷-۱
شماره سند ۲۰
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 10/06/1983
خواهان کریر کورپوریشن، و اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن، وزارت کار، سازمان صنایع ملی ایران، کمیته انقلاب قزوین، شرکت کریر ترموفریک (سهامی خاص)، شورای کارگران شرکت ترموفریک
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C387 Doc 20
Case No: ۳۸۷