حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۰ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۳۰
شماره رای ۴۰-۲۳۰-۲
شماره سند ۷۲
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 27/04/1983
خواهان فورموست مک کسن اینکورپوریتد
خوانده تولیدارو (شرکت سهامی خاص)، وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداری، بانک مرکزی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، پی یر بله، شفیع شفیعی
C230 Doc 72
Case No: ۲۳۰