حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره (۲۲ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۵۴
شماره رای ۱۶۸-۲۵۴-۳
شماره سند ۱۶۷
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/03/1985
خواهان کیوان دی. مورگان، مدیر تصفیه زوکور اینترنشنال لیمیتید
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C254 Doc 167
Case No: ۲۵۴