حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره (۲۱ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۲۷
شماره رای ۶۵-۴۲۷-۱
شماره سند ۲۰
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/08/1983
خواهان گودیرتایر اندرابر کامپنی، گودیر اینترنشنال کورپوریشن
خوانده شرکت تسمه ملی (سابقاً گودبلت ایران) (شرکت سهامی خاص)
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C427 Doc 20
Case No: ۴۲۷