حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱۳ (۱۴ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۸۰
شماره رای ۱۱۳-۵۸۰-۲
شماره سند ۳۴
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/03/1984
خواهان بانک ملت
خوانده چیس منهاتان بانک نیویورک و ریدینگ اند بیتز افشور دریلینگ کامپنی
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C580 Doc 34
Case No: ۵۸۰