حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۶۴ (۲۳ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۱۵۵۳
شماره رای ۱۶۴-۱۱۵۵۳-۱
شماره سند ۶
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/02/1985
خواهان ا. ائی استیلی منیوفکچرینگ کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، سید محسن مصطفوی تفرشی، هوارد ام. هولتزمن
C11553 Doc 6FA
Case No: ۱۱۵۵۳