حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۱ (۱۵ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۴۴
شماره رای ۳۴۴-۱۵۱/ الف ۹ شعبه ویژه
شماره سند ۸۱
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 06/12/1984
خواهان سینگر کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه ویژه
داوران گونار لاگرگون، پرویز انصاری معین، جرج اچ. آلدریچ
C344 DOC 81
Case No: ۳۴۴