حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۵ (۲۹ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۱۸۱۵
شماره رای ۱۱۸۱۵-۱۵۵-شعبه ویژه
شماره سند ۹
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/12/1984
خواهان سینالوی کورپوریشن-بلاکمن اولرکمیکال دیویژن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه ويژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C11815 Doc 9FA
Case No: ۱۱۸۱۵